ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.ภิญญพงษ์  ศรีศักดา

ผู้บังคับกองสรรพาวุธเบา

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

 

กระทรวงกลาโหม                         

 
Visitors
 
ภารกิจการฝึก
พิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ที่หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ ๑ โดย ผบ.กอง สพบ.พล.ปตอ. ตามนโยบาย ผบ.นปอ. ซึ่ง ให้ นขต.พล.ปตอ. ตรวจความพร้อมทุกเดือน เพิ่มพูนขีดความสามารถ แก่กำลังพลด้านการฝึกและเป็นการครวจสอบความพร้อมของ หน่วยโดยมี คณะกรรมการภายในหน่อย และคณะกรรมการจาก กองพล.ปตอ. เป็นผู้ประเมินพร้อมทั้งรายงานให้ นปอ.ทราบ
 
การฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2556    ในห้วง 26 ก.พ.56  ถึง 14 มี.ค. 56 แบ่งเป็น
ฝึกภาคที่ตั้ง 2 สัปดาห์ และภาคสนาม 3 วัน
อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
โดยฝึกร่วมกับ
กองพล ปตอ. โดยมี ปตอ.พัน 4 เป็นกองพันเป้าหมาย กอง สรรพวุธเบา จัด 1 หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้า สนับสนุน ในการฝึกครั้งนี้ทำ
ให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญในการออก
ปฏิบัิติภาคสนามมากขึ้น
 
การฝึกประจำสัปดาห์นี้ เป็นการฝึกท่าอาวุธและกาีรลาดตระเวรทางยุทธวิธีเพื่อให้ทราบ
ในการปฏิบัติของการกู้ซ่อมในสนามโดยจัดชุดครูฝึกจากนายสิบที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรจู่โจมและผู้ที่มีลักษณะทหารดี
 
 
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน

กอง สพบ.พล.ปตอ. ไ้้ด้จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนในช้วงที่น้ำท่วมหรือ
เกิดจากภัยต่าง ๆ

 

 
กิจกรรมของหน่วย

กอง สพบ.พล.ปตอ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในให้กับกำลังพลเพื่อเป็นการสันทนาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลในแต่ละส่วนงาน

 

 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ
1. โครงการ“สู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ภารกิจปฏิบัติการ ฉก.ปส.315
3. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบำรุง

 
ภารกิจส่งกำลัง - ซ่อมบำรุง